Om oss

Vi är ett stålbyggnadsföretag som tillverkar och monterar produkter för industri, byggföretag och fastighetsägare. Vi är också certifierade för konstruktion och dimensionering av bärande stålkonstruktioner. Mälarsmide ingår som delägt dotterbolag i MARK-koncernen där Mark Södergren & Flink AB är moderbolag. 

Kvalitet

Vi arbetar strukturerat och processorienterat för att säkerställa hög och konsekvent kvalitet och leveransprecision i våra leveranser. Utfall och metodik utvärderas årligen mot våra kvalitetsmål och samtliga medarbetare medverkar till kvalitetsförbättringar.

Vår verksamhet uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001.

Miljö

Vi arbetar med att minska den miljöpåverkan vår verksamhet orsakar, till exempel genom kontroll av ventilation och föroreningar, och arbete för att minska vår energiförbrukning. Vi använder miljöklassade fordon och hanterar avfall enligt alla gällande föreskrifter.  Alla våra anställda informeras om gällande lagstiftning och åtar sig att följa vår miljöpolicy. 

Vårt miljöarbete uppfyller kraven i ISO 14001.

Arbetsmiljö

För att skapa ett dynamiskt företag med en säker, trevlig och utvecklande arbetsplats sätter vi tydliga mål och engagerar medarbetarnas egen förmåga till ansvar och initiativ. Vi stimulerar arbetsglädje genom öppenhet, kommunikation och samverkar och vi vidtar åtgärder för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Vi månar om kompetensutveckling, karriär och balans mellan arbete och fritid och vi informerar om risker för arbetsskador, kemiska hälsorisker och skyddsutrustning.

Vi bevakar och följer gällande arbetsmiljölagstiftning samt kontrollerar egen lagerefterlevnad. Stor fokus läggs vid att förebygga skador och ohälsa.

Vårt arbetemiljöarbete uppfyller kraven i Arbetsmiljöföreskriften 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete .