Kvalitet

Mälarsmide tillverkar produkter för industri och bygg.
Produkterna tillverkas enligt kundspecifikation och gällande standarder, kostnadseffektivt av kompetent och kvalificerad personal.
All personal, chef som medarbetare åtar sig att uppfylla kundkrav och att ständigt utveckla egen kompetens och verksamhetens processer och rutiner.

 

Miljö

Mälarsmide tillverkar produkter för industri och bygg. I tillverkningen arbetar vi med att minska föroreningar genom kontroll av vår ventilation, använda miljöklassade bilar, påverka vår energiförbrukning, hantera avfall enligt föreskrifter samt informera vår anställda om gällande lagstiftning.
Varje medarbetare i vårt företag åtar sig att ständigt engagera sig för minskad miljöpåverkan genom att följa denna policy.

 

Arbetsmiljö

Mälarsmide tillverkar produkter för industri och bygg För att skapa ett dynamiskt företag med en säker, trevlig och utvecklande arbetsplats
•    sätter vi tydliga mål och engagerar medarbetarnas egen förmåga till ansvar och initiativ,
•    stimulerar vi arbetsglädje genom öppenhet, kommunikation och samverkan,
•    vidtar vi åtgärder för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö,
•    månar vi om kompetensutveckling, karriär och balans mellan arbete och fritid,
•    informerar vi om risker för arbetsskador, kemiska hälsorisker och skyddsutrustning,

Vi bevakar och följer gällande arbetsmiljölagstiftning samt kontrollerar egen lagefterlevnad.
Denna policy utgör ett åtagande för VD och medarbetare att förebygga skador och ohälsa samt engagemang för ständiga förbättringar.

 

Vårt ledningssystem

•    Verksamheten är processorienterad och uppfyller kraven i standarderna SS-EN 1090-1 och -2 samt SS_EN ISO 3834-3 och i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001(arbetsmiljö) samt relevanta författningskrav.
•    Sedan januari 2015 är tillverkningen certifierad enligt SS-EN 1090-1 och -2 samt SS_EN ISO 3834-2.